KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)
KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)
0 Yorum
294
20-10-2021

 

 

Gerillayı anlatmaya nereden başlamalı? Gerillayı var eden nedenler olarak dağlarda yaşamı örgütleme gerekçelerinden mi başlamalı, yoksa gerillayla yaşama kavuşan, yaşamda somutlaşan özgürlük değerlerinden mi başlamalı? Gerillanın direniş kültürü, komünal yaşam tarzı, özgürlükten kaynağını alan manevi dünyası, gerillacılığı yeni bir toplum kültürü olarak hayata taşımaktadır. Gerilla özgürlük ideolojisinin somutlaşması olarak insanlığa yeni kültür değerlerinin ölçülerini sunmaktadır. Gerilla, tarihin ve toplumun tüm sorunlarından, yaşamın en ince ayrıntısına kadar her şeyle ilgilenir. Sorunlara çözüm aradığı gibi toplumun özgürlük ölçüleriyle kendini örgütleyebilmesi önünde duran engelleri ortadan kaldırır. Gerillanın devrim anlayışı sadece kendisi ya da kendi toplumu için çözüm ve çıkış arama değildir. Gerilla tarihe damgasını vurmuş olan uygarlık güçlerinin toplumsal yaşama dayattıkları tüm toplum dışı kurum ve zihniyetleri yıkarak, toplumsal yaşamı yeni bir sisteme kavuşturacak kadar devrim keskinliğine sahiptir. Bu öncelikle düşüncede netlik, bunun devamı olarak eylemde keskinlik anlamına gelmektedir. Gerillada somutlaşan, özgür toplum modelinin yaşam tarzı, sistemi ve özgür insanda somutlaşacak kişilik karakteridir. Gerillanın yaşam tarzı gün be gün bunu somuta taşımaktadır.

Gerillacılık, halkların özgürlük kültürünün çağımızdaki mücadele ve direniş anlayışıdır. Uygarlık güçlerinin halklara dayattığı baskı, sömürü ve soykırıma karşı halkların meşru savunma tarzı ve direniş kültürüdür. Hegemonik uygarlık tarihi boyunca, halkların demokratik uygarlık kültürü varlığını hep korumuş ve uygarlık güçlerinin dayatmalarına karşı sürekli direniş göstermiştir. Bu bazen toplumun bağrında filizlenen yeni fikir ve felsefe şeklinde açığa çıkarken, kimi zaman sessiz isyanlarda, kimi zaman yanık türkülerde dile gelmiş, kimi zaman sokaklarda yankılanmış, kimi zaman dağların doruklarına çekilme şeklinde olmuştur. Yöntem değişse de toplumlar uygarlığın baskı ve zulümle beslenen sömürgeci dayatmalarına karşı yılmadan, umudu kaybetmeden direnmişlerdir. Hegemonik uygarlık tarihinin başlangıcına kadar insanlık tarihi özgürlük tarihidir. Uygarlığın gelişmesiyle birlikte ise toplum için tarihin anlamı, özgürlüğe ulaşma amacındaki direniştir.

Uygarlık güçlerinin en vazgeçilmez araçları zor güçleridir. Toplumun maddi manevi değerlerini gasp etmek zor gücü olmadan mümkün değildir. Zor, şiddet, savaş uygarlığın varlık koşulu, varlık şeklidir. Topluma rağmen zorla vardırlar. Toplum her fırsatta bunları aşmak için uğraşırken, onlar toplumları zor gücüyle bastırma ve korkutma yöntemleriyle terbiye ederek, gerekirse soykırımdan geçirerek, halkların, etnisitelerin ve kültürlerin yok oluşları üzerinden kendi varlıklarını sürdürürler.

Uygarlık güçleri kanla beslenir. Uygarlık tarihi insanlığa saldıran bir kasaplar ordusu tarihidir. Bugün devletler kendi tarihlerini anlatırken kaç sefer kazandıklarını, nereleri fethettiklerini anlatarak ne kadar güçlü olduklarını anlatmaya çalışırlar. Ne kadar fetih yapmışlarsa o kadar güçlüdürler. Oysaki fetihler kanla beslenmenin ifadesidir. Kendilerini güçlü olarak yansıtmak isterken aslında ne kadar acımasız, katil ve vahşi olduklarını ve kanla beslendiklerini itiraf etmektedirler. Uygarlık güçleri kanla beslenirken toplum sürekli katliam ve soykırım kıskacında, kılıç gölgesinde kalmış ve buna karşın var olmanın tek yolu olarak direniş toplumun yaşam zorunluluğu olmuştur. Uygarlık güçlerinin barbar diye ifadelendirildiği uygarlık dışı güçler geri, ilkel, vahşi olarak gösterilmekte ve uygarlığın gelişimi önünde engel olarak lanse edilmektedir. Oysaki bu güçler kendi varlıklarını korumak için uygarlık güçlerine saldırmaktadırlar. Direniş ve kendini koruma amaçlı saldırıları olmasa, uygarlık güçleri onlara saldırarak onların emeğini, coğrafyasını gasp ederek, dahası onları köleleştirerek ya da yok ederek beslenmektedir. Bu güçlerin uygarlık güçlerine saldırıları bir yandan kendini savunma anlamına geldiği gibi uygarlık güçlerinin gasp ve sömürüsünü engelleme veya sınırlama anlamında ilerici bir role sahiptir.

Uygarlığın egemen ve sömürgen karakteri kapitalizmle zirveye ulaşmıştır. Kapitalist çağın egemen güçleri kendi sistemlerini gasp, sömürü ve soykırımla elde ettikleri ganimetler üzerinden yarattıkları zenginlikle kurmuşlardır. Gelişen teknikle kıtalara açılarak, buralardaki toplumların kökünü kurutan bir soykırımı geliştirerek bu toplumların zenginliklerini gasp etmişlerdir. Kapitalizmin özünde emekle üretilen, elde edilen değer yoktur. Özü emek karşıtlığıdır. Başkalarının emeğine zenginliğine el koyma, üstüne üstlük de bu kesimleri katliamdan ve kırımdan geçirme vardır. Kapitalizm bu yöntemle kendine karşı çıkacak potansiyel direniş güçlerini imha etmektedir. Diğer taraftan ulus devlet anlayışı sadece maddi değerlerin gaspıyla yetinmemekte, her ulus devlet kendi ulusunun diğer uluslardan üstün olduğu söylemiyle, halkları birbirine karşı kışkırtmakta ve düşmanlaştırmaktadır. Ulus devletler milliyetçilik adına birbiriyle savaşırken, diğer taraftan aynı ülkede yaşayan insanlara da tek ulus olma adına tek tiplilik, tek renklilik dayatılarak kültürel soykırım kapitalizmle birlikte halklara karşı temel kırım politikası olarak belirmektedir.

Devletlerin gücünü orduların büyüklüğünden aldığı, ordular ne kadar teknik donanıma sahipse devletin o kadar gücünü ispatladığı bir çağ olan kapitalist çağın ordularına karşı, gerilla, halk savunma güçlerinin öz savunması olarak örgütlenmesidir. Gerilla halkın kendi gücüdür. Halkın kendi kendisini savunmasıdır. Klasik ordular ne kadar devleti savunuyorsa gerilla da o kadar halkları savunur. Klasik ordular ne kadar egemenliğin, sömürünün, iktidarın garantisiyse, gerilla, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın garantisidir. Var olma nedeni, halkları egemenliğin, sömürünün ve iktidarın cenderesinden kurtarmaktır. Bunlar halklara dayatıldığı müddetçe gerilla var olacaktır. Gerillanın amacı savaşı büyütmek değil, uygarlık güçlerinin savaşlarla beslenen, halkları savaş gücü olarak kullanan ve tüketen, böylece tarihi bir mezbahaya çeviren zihniyetlerine karşı halkların özgürlük isyanıdır.

Gerillacılık, kapitalist çağa karşı direniş yöntemidir. Kapitalizmin soykırıma dayanan sömürgeci karakterine, yine halkların kardeşliğini tanımayan ve halklara tek tipleşmeyi, yok olmayı dayatan ulus devlet anlayışına karşı halkların direniş yöntemi olarak gelişmiştir. Gerillanın direniş kültürü tarih boyunca halkların birçok zaman başvurduğu bir direniş yöntemidir. Kapitalist çağda sömürünün küresel boyutta kapsamlaşmasıyla bu direniş geleneği de halkların dünyanın her yanında başvurduğu bir yöntem olarak evrenselleşmiştir.

Gerilla kavramının ilk dünya literatürüne girişi, Napolyon’un fetih seferlerine karşı, kendi ülkesini savunan İspanya halkının direniş yönteminde somutlaşan tarzın ifadesi olarak gerçekleşmiştir. Napolyon ulusların devletle birlikte anılmasında belirleyici bir yere sahiptir. Ulus devlet kavramlaştırmasını ilk kez Onun kullanması da bunu açık ifade etmektedir. Napolyon kapitalizmin devlet formu olan ulus devletin ete kemiğe kavuşmasının öncüsü olmasına karşın, kapitalist sisteme karşı halkların refleksi olup gelişecek olan gerilla mücadele anlayışının da ilk ona karşı gelişmesi oldukça manidardır. Halkların tarihsel hafızası, yeni doğmakta olan bu sömürge zihniyeti ve onun vahşi yöntemlerine karşı nasıl direnilmesi gerektiğini daha sistemin ilk örneği karşısında geliştirebilmişlerdir.

Sömürgeci kapitalizmin öncü güçleri, halkların üzerine öyle bir hışımla saldırmışlardır ki halkları nefes alamaz kılmışlardır. Kapitalizmin kendini büyüklüğüyle yıkılmaz göstermek istediği kitlesel ve teknik donanımlı ordularına karşı, halklar dağlara sığınarak ellerindeki kıt kanaat imkânlarla direnişe geçmişlerdir. Boy gösterisi yaparak ahkâm kesen orduya karşı, küçük gruplar olarak, gizli hareket ederek, nereden saldıracağı belirsiz bir tarzla savaş yöntemi geliştirerek, orduların güç olmak istediği yerden onları vurmuşlardır. Ordunun hantal karakterine karşı hızlı ve atik hareket ederek, ulaşılmaz, yakalanmaz olmuşlar ve orduları moral olarak boşluğa düşürmüşlerdir. Arazi işgali ile yürüyen ordu anlayışına karşı zaten işgal altında olan ülkelerini klasik olarak düşmandan temizleyemeyecekleri açıktır, buna karşın ordulara işgal ettikleri topraklarda rahat vermeyerek işgallerini anlamsızlaştırmışlardır. Ordular coğrafyayı işgal etse de coğrafyanın asıl sahibi olan halk gücü olarak coğrafyayı en incelikli bir şekilde kullanarak düşmana karşı bir silah olarak kullanmışlardır. Gerillacılığın başlangıcındaki bu taktikler, temel ilkeler olarak gerilla savaşlarında hala uygulanmaktadır.

Tarih sahnesine böyle çıkan gerillacılık, baskı, sömürü ve soykırım kıskacındaki toplumların kendi varlıklarını koruma ve özgürlüklerini sağlama amacıyla başvuracakları temel yöntem olarak toplumların direniş geleneğinde yerini alacaktır. Tarih boyunca toplumlar değişik yöntemlerle direniş geliştirmişler, fakat kapitalizmin yerin altını-üstünü, insanlığın ruhunu-aklını sömürme zihniyetine karşı direniş ancak gerilla tarzıyla imkân bulmuştur.

Gerilla dayatılan kaba şiddet, sömürü ve soykırıma karşı salt askeri bir savunma yöntemi değildir, aynı zamanda alternatif yaşam tarzına öncülük etmek bunu kendi yaşam ve kişiliğinde somutlaştırmaktır. Gerilla güçleri halkın içinden çıkan halktan insanlardır ve varlık gerekçeleri halkın özgürlük haklarını alabilmektir. Bunu sömürüyü dayatan egemenlerden ve sömürgecilerden istemezler. Hedef sömürgecilerin halk üzerindeki baskı sistemini kırmaktır, kurulacak özgür yaşamı ise halkın ve gerillanın kendisi kuracaktır. Gerillacılık egemenlerden halk adına bazı haklar istemek değildir. Halka ait olan tüm değerleri ve kurumları egemenlerin tekelinden kurtararak, bunları asıl sahibi olan halka tekrar teslim etmektir. Gerillacılık sadece yıkım gücü değil, halklara ait olan kültürleri korumak ve yaşamı özgürlük ölçülerinde geliştirmek için toplumsal koşulları geliştirmedir.

Bu anlamda gerilla yeni özgür kültürün öncüsüdür.

Halkların özgürlük mücadelelerinin örgütlü gücü anlamına gelen gerillacılık, pratikleşen gerilla mücadeleleriyle sadece özgürlük için halklar üzerindeki egemenliği parçalamak için savaşan silahlı askeri güç olma anlamını aşmıştır. Gerilla halklara dayatılan sömürü eksenli yaşamı parçalamak kadar özgür yaşamı örgütlemenin de öncüsü olmaktadır. Bu anlamıyla gerilla egemen güçler açısından bir yıkım gücü olduğu gibi halklar açısından da bir yapım gücüdür. Özgür yaşamın kurucusu, öncüsü ve örnek modeli kendi yaşamında somutlaştırandır. Gerilla topluma dayatılan uygarlık alışkanlıklarını yıkmak kadar özgür toplum kültürünü yaşama taşıyandır. Gerilla, demokratik toplum kültürünün yaşamsallaşmasıdır. Tarih boyunca toplumları ayakta tutan kültür değerlerini korumak, yok olması dayatılanları savunmak ve demokratik yaşam kültürüyle bunları bütünleştirmek gerillanın yaşam anlayışıdır. Gerillacılık bu anlamda eski değerlerin korunması kadar yeni bir kültür yeşermesidir.

Kürdistan Gerillası Dünya Devrim ve Gerilla Hareketlerinden İlham Almıştır

Dünya gerillacılık mücadelesine verilebilecek birçok örnek vardır. Bu hareketlerin mücadele tarzları, yarattıkları direniş kültürü demokratik uygarlığın çağımızdaki ifadesidir. Biz burada tüm bunların ortak sembolü ve ortak ifadesi Che gerillacılığa değinmekle yetineceğiz. Gerilla deyince herkesin aklına gelen ilk isim, ilk kişilik Küba devriminin öncü gerilla komutanı Ernesto Che Guevera’dır. Devrimci kişiliğiyle, mücadele tarzıyla devrime yürüyüşün sembolü olmuş ve düşmanında bile saygıyı yaratmış bir kişiliktir O.

Che, gerillacılığı sanat inceliğinde yaşamak demektir. Ütopyaların peşinde inançla yürümektir Che’de somutlaşan gerilla. Ütopya en uzak bir hayaldir, gerçekleşmesi hayalin uzaklığı gibi zordur. Oysa Che’nin sloganı “gerçekçi ol imkânsızı başar” olarak dile gelmiştir. Gerilla imkânsız olanın hayalini kuracak kadar cesurdur, dahası imkânsızı gerçekleştirecek kadar yaratıcı.

Che gerilla komutanlığı demektir. Bitmeyen mücadele azmi ve özgürlük tutkusu, enternasyonalizm ve gerilla romantizmi demektir. Ondan bahsedince ilk akla gelen bu özellikleridir. Che gerillacılığının sağlam dayanakları kendini örgütlemiş olması, sonuç alıcı tarzla hedeflere yürümesi ve yaratılan değerleri halkla birlikte yaşama geçirmesidir. Ki bu sağlam zemin Küba devriminin gelenekleşmesi, çevresine yayılması ve hala ayakta durmasının nedenidir. Devrim ırmak akışıdır Che için. Sadece kendi ülkesinin devrimiyle yetinmez ve tüm Latin Amerika’nın devrimci mücadelesine öncülük misyonunu üstlenir. Yaşamı sisteme karşı direnişin sembolü olduğu gibi karşılaştığı komplo karşısındaki direnişi ile bile düşmanının yüreğine korku salmış bir kişiliktir O. Bugün O sadece Küba’nın ya da Latin Amerika’nın devrim sembolü değil tüm dünyadaki gerilla kültürünün sembolüdür.

Her gerillada bir parça Che yaşar. Che her gerillayla tekrar dirilir ve dağlarda mücadele yürüyüşüne devam eder. Che beyinlerde ve yüreklerde yaşadıkça gerillacılık yaşayacak, tekrar canlanacak ve halkları özgürlük direnişine taşıyacaktır.  Bu nedenle egemen güçler günümüz gerillasından intikam almak isterken bile Che’ye de bir darbe vurmak istemektedir. İşte bunun en somut örneği özgürlük hareketimizin öncüsü Rêber Apo’ya karşı gerçekleştirilen 9 Ekim komplosu aynı zamanda Che Guevera’ya da yapılan komplonun yıl dönümüdür. Egemen güçler bu yöntemle halklara özgürlük direnişlerinin hep yenilgiyle sonuçlanacağı ve direnenlerin tarihinin tekrardan kurtulamayacağını kanıksatmak istemektedirler. Gerilla geleneğine karşı kendi komplo geleneklerini tarihin etkin karakteri olarak oturtmak istemektedirler. Oysa insanlık tarihi şunu ispatlamıştır ki direnenler ölmez, komplocular ise tarihe lanetli olarak yazılırlar. 

Halklar tarih boyunca her zaman birbirlerinden güç almışlardır, diğer halkların özgürlük mücadelesinden güç, moral ve ilham almışlardır. Kürdistan gerillası da dünya gerillacılık geleneğinin bir parçası olarak dünya devrimci hareketlerinden ilham almıştır. Dünya devrim hareketlerinin tecrübelerinden ders çıkarmış, kahramanlıklardan ilham aldığı gibi zayıf ve yetersiz yanları çözümleyerek daha güçlü örgütlülüğe ulaşmayı hedeflemiştir. Kürdistan’da gerillacılığın geliştiği süreç dünyada ezilen halkların ulusal kurtuluş mücadelelerini yükselttikleri bir süreçtir. Kürdistan gerillasının da ilk hareket noktası Kürdistan coğrafyasına dayatılan parçalanmışlığı aşmak, Kürt halkına dayatılan sömürü ve soykırımı durdurmak ve özgür eşit bir toplum modelini yaşamsallaştırmaktır.

Kürdistan gerillası dünya devrim hareketlerinin direniş kültüründen güç ve esin aldığı kadar, egemenlerin birbirine düşmanlığı dayattığı, fakat aslında yıllardır birlikte yaşanılan ve kültürel olarak kaynaşmanın yaşandığı, Türkiye halkının devrimci direniş hareketlerinden de esin almıştır. Halklar yıllardır kardeşçe yaşamaktadır, oysa egemen güçler halkların ortak düşmanıdırlar. Devrim için halklar ortak mücadele ettiği oranda başarıya yürünecektir. Kürdistan’daki sömürgecilik düzeyi Kürdistan’ın özgürlüğünden işe başlamayı zorunlu kıldığı kadar gerçekleşecek devrim tüm Türkiye’yi etkileyecektir. Bu anlamda Kürdistan devrimi Türkiye devrimini de beraberinde getirecektir. Rêber Apo Türkiye devrim önderlerinden etkilenme düzeyini özgürlük hareketinin kuruluş koşullarını değerlendirirken en önemli bir etken olarak dile getirmektedir. Rêber Apo Türkiye devrim önderlerinin katledilmesine karşı ilk eylemselliğe geçenlerden olduğu gibi Kürdistan devriminin yürüyüşünde onların intikamını almayı tarihi bir sorumluluk olarak esas almıştır.

Kürdistan Gerillası Kürdistan Direniş Kültürünün Dirilişidir

Dünyadaki ve Türkiye’deki bu atmosferin etkileri Kürdistan özgürlük hareketinin doğuş koşullarına zemin sunduğu gibi, Kürdistan coğrafyasının ve Kürt halkının öz geleneği de direniş üzerine kurulmuştur, bu da özgürlük mücadelesinin en önemli dayanaklarından birini ifade etmektedir. Sürekli istilalar ve talanlarla karşı karşıya olan Kürdistan halkının var olma şartıdır direniş. Ya direnecektir ya da teslim olacak ve sistemin işbirlikçisi olacaktır. Yoksa yaşam şansı yoktur. Kürt halkı direniş geleneğiyle bugüne kadar varlığını korumayı başarmıştır. Baskı ve zulme karşı dağlara sığınmak ve dağlardan direnişi yükseltmek eski bir Kürdistan geleneğidir. Kürt halkı varlığını adeta dağlarda sürdürdükleri direnişle korumuştur.

Kapitalist sistemin gelişmesiyle ise sistem Kürdistan üzerindeki oyunlara ağırlık vermiştir. Paylaşılan Ortadoğu coğrafyasında Kürdistan coğrafyası stratejik bir yeri ifade etmektedir. Bunun sonucu olarak Kürdistan dört parçaya bölünecek, bu da yetmeyecek Kürt halkına soykırım ve asimilasyonun en ağır politikaları dayatılacaktır. Öyle ki tarih boyunca direnen, isyan eden Kürt halkının bir daha ayağa kalkamayacağına inanılacaktır. Kürdistan bir mezar olmuş ve üzeri betonlanmıştır. Artık buradan bir direniş, kendi özünde ısrar etme ihtimali kalmadığı düşünülmektedir. Egemen güçlerin Kürdistan’ı bu şekilde tamamen denetime aldıklarına inandıkları bir süreçte, Kürdistan özgürlük hareketi PKK gerilla mücadelesini yükseltecektir.

PKK şahsında Kürdistan gerillası, Kürt halkının tüm baskı, soykırım ve asimilasyona rağmen yok olmayan özgürlük ruhudur. Bugün özgürlük hareketi Kürdistan’ın dört parçasında ve Kürt halkının bulunduğu her alanda kitlesel ve kurumsal olarak örgütlenmiştir. Fakat doğuş koşullarında özgürlüğü geliştirmenin tek yolu gerillayı geliştirmek olmaktaydı. Bu nedenle ilk hedef gerillanın geliştirilmesi olmuştur. Yok oluş dayatılan bir halk ancak meşru savunma yoluyla önce varlığını kabul ettirmek durumundadır. Kürt olduğunu söylemenin, bir kelime Kürtçe konuşmanın bile zulüm gerekçesi olduğu bir süreçte, örgütlü bir güç olarak varlığını ortaya koymadan sözün ve direnişin bir anlamı olmayacaktır. Bu durum ulus devletin tuzağına düşmek ve kolayca av olmak demektir. Böylesi bir baskı ortamında, halkın tekrar dirileceğine inancın kırıldığı bir zamanda patlatılan ilk mermi Kürdistan üzerindeki bu kara büyüyü kırmıştır. İlk mermiyi patlatma gücü ve dirayeti ise elbette büyük bir inanç ve bilinçten beslenmektedir. İlk mermiyi patlatmak bir halkın savunulması sorumluluğunu ölümüne üstlenmektir. Mesele kendi ölümünü göze almakta değildir. Ya halk zafere ve özgürlüğe taşınacak ya da halkın katliamına kapı açılacaktır.

İşte o günlerden bu güne gerilla kayalarda biten çiçekler gibi, kurumuş, çoraklaşmış, yaşam umudu karartılmış Kürdistan toprağında yaşamın tekrar yeşermesi, Kürdistan halkının yüreğinde umudun gülümsemesi olmuştur. Gerilla, halk için kuruyan yaşam damarının tekrar canlanması olduğu gibi kendisi de dağlarda kök salarak yaşamayı bilmiştir. Dağlara yabancı insanların görüntüsünden bile korktuğu, resimlerine bakınca bile üşüdüğü dağlarda yaşam koşullarını oluşturmak başlı başına bir direniştir. Gerillacılık öncelikle doğayla kurulan bir paylaşımdır. Yabancısının bakınca korktuğu dağlar, gerillanın en büyük güven kaynağıdır. Öyle ki gerilla için dağlardan ayrılmak ölüm gibidir. Öksüzlük ve kimsesizliktir. Yalnızlaşmadır. Korunaksızlıktır. Gerilla en büyük gücünü dağlardan alır. Gerilla sırtını dağlara yasladığında yenemeyeceği düşman, aşamayacağı engel yoktur. Gerilla tüm dünyaya baş kaldırırken dağlardan aldığı güçle kendine güvenlidir. Dağlar ise, gerillanın, adeta üzerinde bin yıllardır süren istila ve saldırılara karşı bir direniş olduğunu bilircesine, gerillayı korur. 

Kürdistan Gerillası Önderlik Çizgisinde Bir Yürüyüştür

Kürdistan’da gerillacılığın başlaması Rêber Apo’nun ideolojik öncülüğünde gelişen özgürlük hareketinin dağlarda pratikleşmesidir. Hareketin doğuş koşullarında Kürdistan’ın içinde bulunduğu durum Önderliksel bir çıkışı gerekli kılmıştır. Hareketin doğuş aşaması olarak Kürdistan devriminin gerekliliği, buna giden yol ve yöntem arayışı temelinde ideolojik aşama olarak tanımladığımız süreç yaşanmıştır. Rêber Apo’nun ilk ideolojik tespit olarak ortaya koyduğu “Kürdistan Sömürgedir” sözüyle yola başlanmıştır. Kürdistan sömürgedir sözü iki kelimeden oluşan bir belirleme ve belki bu gün bunu telaffuz etmek çok olağan, günlük tartışmalarda kullandığımız bir ifade. Fakat o günün koşullarında Kürdistan’ın adı yoktur ki sömürgeliğinden bahsedilsin. Bu belirlemeyi yapmak ise sömürgeciliği kırma mücadelesini geliştirmenin yol ve yöntemlerinin arayışına girmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle Rêber Apo bu belirlemeyi yaparken kan ter içinde kaldığından bahseder. Kürdistan sömürgedir sözüyle çıkılan yol, sömürgeciliği kırmanın öncelikle ideolojik temellerini oluşturmayı gerektirmiştir. İdeolojik olarak mücadelenin zeminleri oluşturulduktan sonra mücadeleyi Kürt halkıyla buluşturma temelinde pratiğe geçilmiştir. Giderek Kürdistan özgürlük mücadelesinin halk içinde bir canlanmayı yaratmasıyla birlikte devlet tarafından, henüz gelişmeden hareketi ezme yönelimleri başlamıştır. Artık Kürdistan özgürlük hareketi için dağlarda konumlanmak ve direnişi buralardan yükseltmek tamamen bir şart olmuştur.

Dağlara ilk yürüyüşten gerillanın bugün ulaştığı özgür alanları yaratma düzeyine kadar uzun bir mücadele süreci yaşanmıştır. Bu süreçte gerilla Rêber Apo’nun perspektifleri temelinde varlığını geliştirmiş ve dağlarda kendini kalıcı kılmıştır. Öyle ki Rêber Apo hiç görmediği dağlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini, nerelerde üstlenilmesi, nasıl manevra yapılması gerektiğini, düşman tekniğinden nasıl korunulması gerektiğini günlük perspektiflerle gerillaya aktarmış ve gerillaya pratik öncülük yapmıştır. Rêber Apo ideolojik önderlik rolü kadar gerillanın günlük yaşadığı pratikleri çözümlemek bunlar üzerinden nasıl hareket edilmesi gerektiğinin perspektifini sunmak temelinde pratik önderlik de yapmıştır. Bu anlamda, gerilla önderlik pratiği, önderlik gerçekleşmesidir.

Rêber Apo, gerillanın pratik sorunlarına çözüm bulmak kadar, gerillada özgür bireyin yaşamsallaşması için çizgi ve kişilik mücadelesini gerilla için temel bir mücadele alanı olarak belirlemiştir. Çizgi mücadelesi, kişilik sorgulaması gerillanın yaşam tarzının bir parçası olarak gerçekleşmiştir. Komuta tarzının, özgür kişiliklerin ve özgür kadın kişiliğinin gelişmesi temelinde Rêber Apo gerilla şahsında ideolojik mücadeleyi aralıksız sürdürmüş ve bu temelde eğitimi gerilla yaşamının temel bir geleneği olarak geliştirmiştir. Öyle ki en yoğun pratik süreçlerde kızgın savaş süreçlerinde bile gerilla kendini eğitmek için mutlaka zaman yaratmıştır. Her gerilla çantasında taşıdığı bir kitapla Rêber Apo’nun düşüncelerini yanında bulundurmuş ve her fırsat bulduğunda Rêber Apo’nun çözümlemeleri ekseninde kendini eğitmiştir. Gerillanın temel görevi Rêber Apo’nun tanımını yaptığı demokratik toplum manifestosunu yaşamsallaştırmaktır. Gerilla demokrasi kültürünü kendi yaşamını örgütlemekten, günlük ilişkilerine, çalışma sisteminden, yoldaşlık ilişkilerine, tüm doğaya ve canlılara yaklaşımdaki inceliğe kadar yaşam tarzı olarak pratiğe yansıtmayı esas alır.

Gerillanın dağlarda üstlenmesinden, geliştirdiği yaşam kültürüne kadar ulaştığı düzey Rêber Apo’nun eseri olduğu gibi, aynı zamanda gerilla kendi sistemini Rêber Apo’nun geliştirdiği çizginin uygulayıcısı ve fedai gücü olarak örgütlemiştir. Rêber Apo’nun sağlığı yaşam koşulları gerillanın varlık nedenidir. Rêber Apo’ya karşı gerçekleştirilen komplo ve İmralı tecridi süreci karşısında gerilla kendini Rêber Apo üzerindeki esareti kırmanın fedai gücü olarak örgütlemiştir. Rêber Apo üzerine gerçekleşen komplo karşısında mücadele etmek için yüzlerce Kürt genci gerilla saflarına akmıştır. Rêber Apo üzerinde tecrit ve özel savaş politikaları sürdükçe bu akış sürekli güçlenerek sürmüştür. Görkemli eylemlerle dile gelen büyük bir fedai ruh Rêber Apo’nun esaretini parçalamak için gerillanın mücadele tarzına damga vurmuştur. Rêber Apo üzerindeki tecride karşın fedailik bir kültür olarak gerilla içinde yerleşmiştir. Öyle ki en yenisinden yıllarca gerillacılık yapmış olanlarına kadar tüm gerillalar Rêber Apo etrafında kenetlenmiş fedai eylemlerin yanı sıra en zor koşullarda en imkânsız görülen eylem planlarını hayata geçirerek düşmana ağır darbeler vurmuşlardır.

Agit Yoldaş Gerilla Kültürünün En Parlak Yıldızıdır

Kürt gerillacılığını öncüsü Agit yoldaş gerilla kültürünün her anlamda öncüsüdür. Gerillanın ilk eylemi olan 15 Ağustos eyleminin örgütleyicisi ve pratikleştiricisi olarak gerillanın eylem çizgisinin öncüsüdür. İnisiyatif, komuta yetkinliği, yaratıcılık, koparıcılık, ataklık, arazi hâkimiyeti ve manevra yeteneğini kullanma konusunda gerillanın örnek kişiliğidir. Sadece gerillanın taktikleri konusunda değil halka yaklaşım, yoldaşlık ruhu, doğaya karşı duyarlılık konusunda da örnek kişiliktir.  Öyle ki gerillayı Agit yoldaştan tanıyan halk hala onun özelliklerinden bahseder ve Onun efsanevi duruşu temelinde gerillaya inançlıdır. Tüm arkadaşları anlama, yeteneklerini tanıma ve ona göre rol biçme, konumlandırma, yeteneklerinin açığa çıkması için destek sunma, Onun temel özellikleridir. Diğer yandan geri anlayışları dayatanlara karşı keskin mücadele yürütmede tavizsiz bir duruştur. Sadece halk gözünde değil gerillanın gözünde de efsanedir O. Gerillacılığın temelini attığı Gabar, Agit yoldaşın kutsal mekânıdır. Gabar’a gitmek Agit yoldaşı görmek değerindedir, kutsal algılanır gerillada. Agit arkadaşın su içtiği çeşme, gerilla takımını konumlandırdığı nokta ve yürüdüğü patikalar hala onunla anılır. Ruhu hala Gabar’da canlıdır, yoldaşlarına öncülük etmektedir. Gerillanın düşmana vuruş keskinliği, yoldaşlık ilişkilerindeki birbirine canını feda etme derecesindeki bağlılık anlayışı Agit arkadaşın yarattığı gerillacılık geleneğinin hala yaşayan karakteridir. Agit arkadaşın attığı gerilla temeli bugün binlere ulaşmış ve Kürdistan’ın dört bir yanına dağılmıştır.

Agit arkadaştan alınan miras sadece gerillacılık sanatında incelik ve yetkinlik değil, özgür kişilik duruşundaki netlik ve derinliktir. Rêber Apo özgürlük arayışçısı olan erkeğe, ulaşılması gereken kişilik olarak Agit arkadaşı ölçü koymuştur. Özgürlüğün ölçüsünü Agitleşmek olarak belirlemiştir. Agit yoldaş gerillanın askeri kültürü kadar özgür yaşam kültürünün de öncü karakteridir.

HALKLAR ÖNDERİ SOSYAL BİLİMLER AKADEMİSİ

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

TARİHİ 15 AĞUSTOS ATILIMI ve YARATTIĞI SONUÇLAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

MEŞRU SAVUNMA NEDİR?

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

KÜRT İSYANLARI VE İÇ İHANET

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

VARLIĞIMIZIN TEMİNATI TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMA BİLİNCİDİR

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -1-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (ÖNSÖZ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (1.BÖLÜM)

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (2.BÖLÜM)

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (3.BÖLÜM)

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (4.BÖLÜM)

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (5.BÖLÜM)

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(6.BÖLÜM)

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(7.BÖLÜM)

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(8.BÖLÜM)

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(9.BÖLÜM)

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(10.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (11.BÖLÜM)

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(12.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (13.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (14.BÖLÜM)

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (15.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(16.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (17.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (18.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (19.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (20.BÖLÜM)

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (21.BÖLÜM)

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (22.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (23.BÖLÜM)

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (24.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (25.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

 2 TÜRK ORDUSU DA GELSE YENERİZ

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(26.BÖLÜM)

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(27.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(28.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(29.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (52.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(30.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (5.BÖLÜM)

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (53.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(31.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (6.BÖLÜM)

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (54.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(32.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (7.BÖLÜM)

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK'NİN TARİHE AĞIRLIĞINI NASIL KOYDUĞUNU VE HALKININ KURTULUŞ SEVİNCİNİ BU GÜNLERDE NASIL YÜKSEKLERE ÇIKARDIĞINI İSPATLAR

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (55.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(33.BÖLÜM)

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN İMRALI'YI ANLATIYOR (8.BÖLÜM)

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

PKK’DEKİ DÖNÜŞÜMÜN ÖZÜ

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

APOCU MİLİTAN KİŞİLİK (56.BÖLÜM)

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ(34.BÖLÜM)

BİR KİŞİNİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN YAŞAM FELSEFESİDİR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU