TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 23.BÖLÜM (SON)
TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 23.BÖLÜM (SON)
0 Yorum
127
29-09-2021

11- ÖZ SAVUNMA HAREKETLERİ:

Kadın sorunu günümüz dünyasında çözümünü öz savunma sistemiyle geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır. Kadın kurtuluş hareketleri ve gelinen kadın hakları düzeyi mevcut kadın sorununun çözümünün yetersizliği ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yetersizlik durumu bir genel tıkanmaya yol açmıştır; tıkanmanın nedeni, mevcut kadın sorununun tespitinin ve mücadele araçlarının doğru belirlenememesidir. Şimdiye kadar kadın sorununu liberal haklar, ezilen sınıfın kurtuluşu, ataerkil toplumun aşılması temelinde ele alan kadın mücadeleleri bu konuda gelişimlerini gelebilecekleri düzeye kadar getirdiler ve bu sınırlarda durdukları sürece yakalayabilecekleri bir gelişme olmayacaktır. Tıkanma budur; mevcut sorun tanımı bu kadar gelişme öngörmektedir. Kadın, liberal haklar, sınıfsal haklar ve kültürel haklar kazanmaktadır ama kadın sorunu temel çözümünü bulmamaktadır, aksine daha fazla derinleşmektedir. Nedeni kadın sorununun bir devletçi uygarlık ve demokratik uygarlık ayrışması, çatışması ve sistem düzeyinde ele alınmamasıdır. Kadın sorununu bir uygarlık ve toplumsal sistem inşası ile ele almayan her çözüm devletçi uygarlığı özünde aşamamakta ve kadını mevcut eril uygarlık içinde, onun araçlarıyla değerlendirmektedir. Batı kadın mücadelesinin liberalize edilmesi, diğer bölgelerde kadın mücadelelerinin marjinal kılınması, radikal dinci ve milliyetçi saldırılarla kadına dönük katliam, el koyma ve köleleştirme yoluyla kapitalin yeni bir ilksel birikim sürecini Afrika, Uzakdoğu ve Ortadoğu’da geliştirmesi kadın sorununun çok vahim bir gidişatla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu anlamda evrensel ölçekte kadın sorununun ve çözümünün uygarlıksal tanımı ve alternatif sistem inşası temelinde tartışmaya açılması gerekmektedir.

Uluslararası kadın hareketleriyle kadın sorunu ve gerçeklerinin tartışmaları ve mücadele ortaklıkları yenilenmek zorundadır. Rojava devrimine saldırıların cinsiyetçi karakteri, Rojava ve Kobané direnişinde kadın direnişi, Kuzey ve Rojava’daki kadın sistem inşası dünya kadın hareketlerine kadın sorununun çözümünde yeni ufuklar sundu. Afrika, Hindistan, Çin, Avrupa ve Ortadoğu genelinde kadınların bir türlü aşamadıkları tıkanmayı işaret eden, ruh veren ve kadın direnişini, mücadele araçlarını yeniden sorgulamaya iten bir ufuktur bu. Dünya kadınlarının Kürt kadınlarının devriminden, alternatif sisteminden ve öz savunmaya dayalı direnişinden bu denli direnme gücü, umut ve ilham almasının nedeni kadın ufkunda sağladığı düşünsel gelişmedir. Kürt kadınları alternatif kadın konfederal sistemini inşa ederek, öz savunmasını sağlayarak ve ataerkil toplumu değişime uğratarak, yeni bir kadınlık, yeni bir karakter ve yeni bir yaşam önermekteydi. Dünya kadınları şimdi bu yeni kadın önermesini düşünmektedir. Öz savunma bu önermenin en önemli boyutlarından biri olarak en fazla dikkat çeken konudur. Çünkü dünya kadınları yaşanan gelişmelerle, geleceğin kadınlar için hiç tekin olmadığının bilincindeler. Son on yıllarda cinsiyetçiliğin yeniden bir saldırı aracı haline getirildiğini, kadına köleliğin modern biçimlerinin dayatıldığını ve kapitalizmin kadına yönelik

yeni saldırı teknikleri ürettiğini farkettiler. Kadınlar kendilerini, haklarını ve çözümlerini bu şartlarda nasıl geliştirecekler, var olan değerlerini nasıl koruyacaklar ve saldırılara karşı nasıl bir öz savunma sistemi oluşturacaklar? Zamanın şimdi sorduğu sorular budur ve arayış bu yönlüdür. İşte bu sorulara cevap verecek ve çözümler sunacak konumda olan Kürdistan kadın hareketidir. Alternatif kadın sistem inşası, kadın uygarlığı kuramı ve öz savunmaya dayalı direniş modeliyle yaşanan tıkanıklığa çözüm olacak bir felsefî yönelimi temsil etmektedir.

Bu temelde dünya kadın hareketleriyle kadın öz savunma sorunları ve çözümlerini tartışmak, öz savunmanın evrensel mücadele biçimlerini, birliklerini, ortak modellerini geliştirmek ve öz savunmanın yerel modellerini çoğaltmak temelinde bir araya gelmek gerekmektedir. Tüm dünya kadınlarının bir bölgedeki kadınlar için ayaklanacağı, her bölgedeki kadınların tüm dünya kadınlarının bir sorunu için ayaklanacağı, bir birini savunacağı, birbirinin haklarının gelişimini sağlayacağı bir ruh, ortak mekanizma ve yapılara ihtiyaç vardır. Bunun için öncelikle dünya kadın hareketleriyle diplomatik ilişkileri bu amaçla yeniden düzenlemek gerekmektedir. Önce ortak toplantı, çalıştay, konferanslar ile öz savunmaya ilişkin ortaklıkların ve gelecek planlamalarının açığa çıkarılması gerekmektedir. Buna paralel dünya kadın öz savunma birliğini ve ortak mücadele konuları üzerinden bir eylem programı oluşturmak acil bir ihtiyaçtır. Ancak bu süreç içinde en önemli konu saldırılar karşısında tümden bir öz savunmasızlık içinde olan bölgelerin, kendi özgün model arayışlarını geliştirmeleridir. Tabi bu süreç bir anda ve çok hızlı gelişmez. Çok büyük emekler ve çabalar gerektirir. Kadın özgürlük sorunu artık bölgesel çaptan ve parçalı sosyal gruplar düzeyinden çıkmak ve zamanın evrensel hareketini geliştirmek zorundadır. Tarihsel akış kadına bu görevi dayatmaktadır. Zaten bölgesel sorun ve çözümler evrensel niteliklerini açığa çıkarmadıkları zaman bir süreklilik yakalayamaz ve kendi içlerine kapanırlar. Kadın tarihinden çıkaracağımız sonuç; kadın mücadelelerinin kendiliğindenliği, yerelliği ve dağınıklığı aşamadığıdır. Son yüzyılda kadın enternasyonali belli bir gelişim yakaladı. Bazı uluslararası kadın birlikleri kuruldu ama sınırlı süreler ve sınırlı hak mücadeleleriyle yetindikleri için dönemsel ve sembolik gelişmeler dışında bir sürekliliği yakalayamadılar. Şimdi sorun kadınların sistem karşıtı hareketini evrensel bir programa, birliğe ve eylem hattına kavuşturarak bir kadın uygarlık inşası gerçekleştirmektir.

Kadınları, egemen erkek uygarlığını aşma gücüne kavuşturmaktır. Bunun için acilen başarılması gereken görevler:

1-Demokratik ulus kadın birliklerini ve uluslararası kadın birliği ve dayanışma modellerini kadın öz savunma sistemi, mücadele yöntemleri temelinde geliştirmek.

2-Diplomasi çalışmalarının, cins mücadele birliklerini örgütleme ve cins mücadele gündemlerini ortaklaştırma hedefleri doğrultusunda yapılandırılması.

3- Kürt kadınlarının varlığını ve özgürlüğünü savunma anlayışının dünya kadınlarının varlığını ve özgürlüğünü savunma anlayışıyla birleştirilmesi temelinde ortak örgütlenmelere gidilmesi.

4- Bu örgütlenmelerin geliştirilmesi için kadın öz savunma konferans, kongre ve çalıştaylarının geliştirilmesi.

5- Dünya kadın öz savunma birliğinin kurulması. Öz savunma sistemi bütünsel bir konu olarak kadın konfederal sisteminin tamamında örgütlenerek inşa sürecini geliştireceğinden tüm kadın çalışmalarının ve kadın aktivistlerin temel görevi öz savunma bilincini, yöntemlerini ve araçlarını yaratıcı biçimde geliştirmektir. Bizim belirttiklerimiz bir çerçevedir ve her alanın kendi özgün öz savunma yapılanmalarını geliştirmesi gerekmektedir. Önemli olan, öz savunmanın bir varoluş sorunu ve çözümü olarak anlaşılmasıdır. Öz savunmasızlık varlığın hakikatini kaybetmesidir; hakikatini savunmak, zamanını ayaklandırmak kadın uygarlığını gerçekleştirmektir. Tüm bu öz savunma ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir öz savunma örgütü, anlayışı ve kişiliğine ulaşmak gerekmektedir.

Bu düzeye ulaşmak için yapılması gerekenleri belirtirsek;

Rojava;

Rojava kadın meşru savunma birlikleri YPJ ve Kadın Asayiş Birlikleri olan AJ ile kadın öz savunma sistemini geliştirmiş bir alanımızdır. Şengal Kadın Öz Savunma Birlikleri için de geçerli olan bu durum önemli bir düzey yakalamıştır. Mevcut sistemi derinleştirme ve yaygınlaştırmak gerekmektedir. Bölgenin uzun süreli savaş ve çatışmalı durumu, mevcut saldırıların cinsiyetçi karekteri ve toplum-kadın düşmanlığı meşru savunma savaşını uzun süreli kılacaktır. Bu gerçekliği göz önünde bulundurarak meşru savunma ve toplumsal öz savunma örgütlenmelerini, kadın ve halk örgütlülüğünü-eylemini derinliğine yaygınlaştırmak gerekmektedir. Ortadoğu’da hangi güç meşru savunma ve öz savunmaya dayalı halk gerçekliğini ve direniş gücünü geliştirirse bölgenin kaderini o tayin edecektir. Kadının örgütlü gücünün ve direnişinin, Rojava’da geliştirdiği ideolojik, askeri, siyasi ve sosyal devrimler Ortadoğu kadın devrimine yol açmıştır. Bölgede kadın direnişi ve meşru savunma savaşı kader belirleyici bir rol oynamıştır. Bu nedenle süreci Ortadoğu kadın öz savunma birlikleri ve yapılanmalarıyla demokratik Ortadoğu hedefinde büyütmek gerekmektedir. Kadınların öncülük edeceği yerel ve bölgesel öz savunma sistemleriyle dünyanın kaderini belirleyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bunun için yapmamız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz;

1.Kürt, Arap, Süryani, Êzidî, Ermeni, Türkmen ve diğer halklardan kadınların ortak öz savunma sistemini kurmak ve yaygınlaştırmak ve Demokratik Suriye Federasyonunu kadın özgürlüğüne dayalı duyarlılık temelinde yapılandırmak için ortak direnişi örgütlemek.

2.Yukarıda belirtilen süreç gelişimlerini ve dayattığı hedefleri karşılayacak temelde öz savunma konferanslarını belli dönemlerde yapmak.

3. Egemen erkek iktidarına ve sistemine karşı kadının fiziki öz savunma sistemini cins mücadelesiyle güncelleştirerek ve derinleştirerek yürütmek.

4. Yerel katılıma dayalı öz savunma birliklerini yaygınlaştırmak ve bunun için öz yeterliliği esas almak.

5. Tüm okullarda öz savunma konusuna resmi eğitim müfredatlarında yer vermek.

6. Öz savunmayı toplumsal yaşam sorunlarını çözme temelinde yapılandırmak ve bu temelde öz savunma akademilerini açmak.

7. Tüm kadınlara kendilerini savunabilecek temelde öz savunma eğitimini vermek.

8. STAR kent projesi kapsamında kadın köylerini oluşturma çalışmalarını hedeflemek.

Rojhılat;

İran’da, İran devletinin teokratik rejimi, egemen erkek iktidarının cinsiyetçi ideolojik yapılanması ile İran toplumunun demokratik modernite güçlerinin kültürel zenginliği arasında yaşanan güçlü bir gerilim sözkonusudur. Doğu Kürdistan bölgesi hem Kürt hem Fars uygarlıklarının orjinliğini temsil etmektedir. Bu nedenler, İran devrimini olağanüstü özelliklere sahip kılmaktadır. Bu devrimin derinliğini ve başarısını belirleyecek olan alanda gelişecek kadın devrimidir. Ancak köklü bir kadın devrimi, İran hegomonyasını demokratik değişimlere uğratabilir. İran, hegomonik karekterine hâkim olan milliyetçilik ve cinsiyetçilik nedeniyle kadın ve halklara karşı acımasız bir karşı devrimle cevap verecektir. Bu nedenle meşru savunma savaşının ve öz savunma örgütlenmesinin hazırlık düzeyi çok önemli olmaktadır. Bu alan, kadın direniş tarihinin, halk hareketlerinin, tasavvufi ayaklanmaların coğrafyasıdır. Direniş modellerinin zengin uygulanacağı, öz savunma örgütlemelerinin nitelikli yaygınlık kazanacağı bir coğrafyadır. Ayaklanma kültürünün gelişkin olduğu ve başladığında hızla sonuca ulaşma yeteneğine sahip olan bu alan için öz savunma hazırlık sürecini yaygınlaştırmak gereklidir. Bunun için;

1-Kadın hareketi, genç kadın ve HPJ’den oluşan ortak bir öz savunma mekanizmasının oluşturulması.

2-Rojhilat öz savunma çalışmalarının geliştirilerek büyütülmesi ve hazırlıkların yaygınlaştırılması

3-Öz savunma çalışmalarında yerel katılımların sağlanarak yerel birliklerin örgütlendirilmesi.

4- Öz savunma konferansıyla dönem planlanmasının belirlenmesi hedeflenmelidir.

Güney Kürdistan;

1-Kadın hareketi, genç kadın ve öz savunma örgütünden oluşan ortak bir mekanizma ile öz savunma çalışmalarının örgütlendirilmesi.

2-Güney Kürdistan’da yerel öz savunma çalışmalarının yaygınlaştırılması ve bu süreç içinde zemini oluşturulan güçlerin mahalle birimleri, takım ve savunma birliklerine dönüştürülmesi, yeterli olgunluk yakalayınca yerel öz savunma örgütünün oluşturulması.

3- Öz savunma konferansının örgütlendirilmesi.

4- Şengal’de yerel kadın birliklerinin yaygınlaştırılması.

5-Medya savunma alanında bulunan tüm köylerde kadın öz savunma birliklerinin oluşturulması.

Bakur;

1- Öz savunma çalışmalarının geliştirilmesinden sorumlu olan kadın hareketi, genç kadın ve serhildan hareketinin ortak bir mekanizma geliştirmesi.

2- Bakur’da öz savunma konferansının en kısa zamanda gerçekleştirilmesi.

3- Öz savunma çalışmalarının yerellerden başlatılarak örgütlendirilmesi.

4- ‘‘Bilinci güçlü sağlanmış öz savunma çalışmaları sonuç alır’’ gerçeğinden hareketle, fiziki öz savunma örgütlenmesinin bilinç örgütlenmesi temelinde geliştirilmesi.

5- Köy, mahalle, kent kadın meclislerinde öz savunma komitelerinin oluşturulması ve buna dayalı öz savunma komünlerini inşa ederek her yerleşim alanının öz savunma birliklerinin geliştirilmesi.

6- Kuzeyde öz savunma bilincinin geliştirilmesi için tüm alan örgütlenmeleri ve akademi çalışmalarında öz savunmanın temel bir ders olarak görülmesi.

7- Basın çalışmalarında öz savunmaya ilişkin çalışmalar yapılması.

6- Özgür kadın yaşam evlerinin STAR KENT projeleri temelinde birer öz savunma mekânları ve sistemleri olarak geliştirilmesi.

12- SONUÇ:

Öz savunma öz varlığına yönelik saldırılara karşı kendini koruma, varlığının baskılanmasına karşı özgürlük imkânlarını savunma ilkesi olarak öncelikle bir yaşam felsefesidir. İktidar ideolojisinin en fazla tahrip ettiği ve sapmaya uğrattığı olgu, insanın ve toplumun varoluşunun özgürlük savunması olan öz savunma aklı, davranışları, refleksleri ve birikimleridir. Özgürlük kazanılmak isteniyorsa önce varoluşun temeli olan öz savunma sistemininin yeniden yapılandırılması gerekir. Öz savunmaya dayalı demokratik konfederalizm bugün Kürdistan’da tarih ve toplumun kuruluşunu yeniden devletsiz biçimde inşa etmektedir. Mezopotamya’nın tarihsel anlamı insanlığın kadın uygarlık temelli ilk toplumsallaşma mekânı olmasıdır. Tarihin insanlığı yeniden bir kader ayrımı ile karşı karşıya bıraktığı bir çağı yaşamaktayız. ‘‘Ya şiddetin vahşeti içinde çürüme ya da özgür toplumsallığın ahlakı’’ ikilemi kendini acımasızca dayatmaktadır. Şimdiki kader an’ının bir farkı var; ilkinde insanlık yaşamak için toplumsallaşır ve bunu herhangi bir şeye karşı değil, doğa ile uyum temelinde yapar. Ancak şimdi insanlık kendisini kendisinden kurtararak toplumsallığı, dünyayı ve yaşamı savunmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Sadece toplumu değil, dünyayı, yaşamı korumak ve savunmak için insanlık bir mücadele vermek zorundadır. Bunu başarması için toplumsallığına yerleşmiş hegomonyanın ve iktidar sapmalarının her türünden kurtuluşu sağlaması gerekiyor. Tarih ve insanlık gerçeği bu gelecek kuruluşunun öncülüğünü ikinci defa kadından beklemektedir. İnsanlık kadın özgürlüğüne, ahlaki ve politik yaşama, barışa, adalete ve eşitliğe dayalı yaşama hiçbir zaman bu denli varlık ve yokluk ikileminde muhtaç olmamıştı. Aynı biçimde kadın da köleliğin kendisini bu denli bir toplumsal varlık olmaktan çıkarma gerçeğiyle karşı karşıya kalmamıştı. Her iki gerçeklik tarihsel toplumu kadın hakikatinde toplanmaya çağırmaktadır. Ve tarih her zaman kendisini gerçekleştirir. Tarihin şimdiki gerçekliği öz savunma sistemini sağlamış kadın kurtuluş mücadelesini dayatmaktadır.

Rêber Apo, bu nedenle öz savunmaya dayalı özgürlük mücadelesi ve öz savunmasını sağlamış kadın hareketi diyalektiğini kurmuştur. Kürdistan’dan Ortadoğu’ya ve dünyaya doğru yayılan ve bu denli moral ile karşılanan öz savunma direnişine verilen değerin nedeni buna duyulan ihtiyaçtır. İtalyan kadın şarkıcının, kadın gerillalar için bestelediği şarkının tanıtımını yaparken dile getirdiği ‘‘Herkesin bu denli bireycileştiği ve konforuna düşkün olduğu bu zamanda, kötülüğe karşı, zulme karşı bu denli cesur ve özgürlük tutkusu için fedekarlık yapan Kürt kadınlarını örnek almamız lazım’’ sözleri, bir çağın Kürt kadınları şahsında kendini sorgulamasıdır da aynı zamanda. Eğer bir çağ; bir bilgi, bir yerel oluşum ve bir ahlak ilkesi üzerinden kendisini sorgulamaya başlamışsa ve bu sorgulamalar ortak bilgilere, evrensel davranışlara ve ahlaki birliğe dönüşüyorsa yaşanılan paradigma eskimiş ve yeni bir paradigma doğmuştur. Önderliğin kadın özgürlüğüne dayalı paradigmasının doğuşudur bu. Özgürlük sosyolojisi felsefemizle, konfederal sistemimizle, silahlı öz savunma yapılanmalarımızla dünyayı değiştiriyor, çağı güzelleştiriyor ve özgür yaşamı örgütlüyoruz. Bunun için durmadan her yerde ve her zamanda öz savunmalı varoluşumuzu geliştirelim, özgürlüğümüzü dokunulmaz kılalım!

DERLEME 23.BÖLÜM (SON)

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

KADIN ETRAFINDA GELİŞTİRİLECEK BİLİM, DOĞRU SOSYOLOJİYE ATILMIŞ İLK ADIM  OLACAKTIR

KADIN ETRAFINDA GELİŞTİRİLECEK BİLİM, DOĞRU SOSYOLOJİYE ATILMIŞ İLK ADIM  OLACAKTIR

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (1. BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (2.BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (3. BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (4. BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (5.BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (6. BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (7.BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (8.BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (9.BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (10. BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (11. BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (12. BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (13. BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (14. BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (15. BÖLÜM)

DÜNYA KADIN TARİHİ ÜZERİNE DERSLER (16. BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (GİRİŞ)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (1.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (2.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (3.BÖLÜM)

KÖLELİĞE VE ÖZGÜRLÜĞE AÇILAN KAPILARIMIZ (1.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (4.BÖLÜM)

KÖLELİĞE VE ÖZGÜRLÜĞE AÇILAN KAPILARIMIZ (2.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (5.BÖLÜM)

JİNEOLOJİ ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

JİNEOLOJİ ÜZERİNE (2.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (6.BÖLÜM)

TOPLUMSAL CİNSİYET (1.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (7.BÖLÜM)

JİNEOLOJİ ÜZERİNE (3. BÖLÜM)

JİNEOLOJİ ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (8.BÖLÜM)

TOPLUMSAL CİNSİYET 2.BÖLÜM

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (9.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (10.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (11.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (12.BÖLÜM)

JİNEOLOJİYE DOĞRU SOSYOLOJİYE ADIM ATMAK

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 14.BÖLÜM

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 15.BÖLÜM

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 16.BÖLÜM

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (17. BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 18.BÖLÜM

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (19.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (20.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI (21.BÖLÜM)

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 22.BÖLÜM

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 23.BÖLÜM (SON)